6/13/2007

Diğer Dinlerde Şeytan

Satan kavramı dünyevi olmayan ruhani bir kavramdır. Ruhsal etkisinin olmaması gibidir. Satanizm'de Satan kavramı Budizm'deki Buddha kavramına çok benzemektedir. Kavram olarak Satan Hıristiyanlık'tan ve İslam'dan (Şeytan olarak) çıkmaktadır.

Satan kavramı tanrı kavramının açıklanamaz kötülüğe getirdiği ikincil bir güç kavramıdır. Şöyle ki, Tanrı mutlak ve tek ise ve tek hakim güç ise dünyadaki her şeyden de o sorumludur, bunun içine kötülük de girmektedir. Fakat Tanrı mutlak iyilik ile ilişkilendirilmiş bir teklik olarak (Modern Sami dinlerde. Eski Sami dinlerde Yahova Elohem IOA'ya rastlanır. Bu izler ilk donem Hıristiyanlığında da görülür.) kötülükten sorumlu tutulamaz. Bu durumda kötülüğe ilişkin bir ruhani kavram gerekmektedir. Satan kavram gereği Tanrıdan (Allah) basit bir yaratık olmalıdır bu nedenle düşen bir melek olarak resmedilmiştir. İnsanın iyi olabilme yetisi (ki insanlık bunu ne denli kullanıyorsa) onu Satan'dan üstün yapmaktadır. Bu nedenle Satan ile adem arasında hepimizin bildiği itaat kavgası bulunmaktadır.

Satanizim'de demonik inanç (Şeytanın da içinde bulunduğu demonlar silsilesi ile oluşturulan çok tanrılı bir inanç sistemi) da çok yaygın olarak görülmektedir. Satanistler tanrı kavramına inanmaz. Tanrı kabul edilmez bir yokluk kavramıdır. Demonik inançta iki tanrılar gurubundan bir gurubun oluşturduğu inanca tanrı denmektedir. Her ne kadar satanizmde demonik inanç geleneği olsa da Modern Satanizmde Demonların ve Şeytan'ın varlığı da inkar edilir. Modern Satanizm'de Şeytan var olmayan bir kavramdır. Klasik Satanizm'de ise Şeytan dünya ile direk ilişiği olmayan uzak bir krallığın (diyarın) efendisidir. Satanizm'de kötü mekan olarak kabul edilen yer dünyadır.

Satan inancı kesinlikle bir ikilik kavramından çıkmıştır. Bu kavramlar Karanlık/Aydınlık, İyi ve kötü, Dişi ve erkekdir. Hıristiyanlık ve Müslümanlık açısından bu düalist yaklaşıma bakıldığında onu Kötü, Habis, Hastalıklı, Dişi, Çirkin, Ateş (Toprak ise onlar olur), Büyü (Sihir, İyileştirme, Simya, Voodoo) ve Bilim (Dine aykırı tüm hesaplamalar, Batlamyus evrenini reddetme, Kopernik ile çatışma vs.)) ile ilişkilendirilir. Buna karşın bir kavramsal karışıklık da mevcuttur. Dişi tüm kültürlerde güzelliktir fakat tanrı erkek bir figürdür (Isa (Yaşua) erkektir. Peygamberler de. İslam'da kadın şahitliği anca iki kadın olurlarsa kabul görebilir. Yahudilikte ibadethanelere kadın giremez adet gördüğünde eşine dokunamaz, yemek yapamaz.) oysa Satanizm'de dişiliği sahiplenme kutsama çabası vardır. Bu da Satanizmi Lilith (Eski ahitte Yahova onu ademle aynı anda topraktan yaratmıştır. Fakat o altta kalmak istemez ve cennetten dünyaya kaçar. Tanrı ona geri dönmesi için üç melek yollar fakat o Satan ile kalmayı yiyeler. Adem psikolojik darboğaza girmiştir Tanrı da onun kaburgasından Eve [Havva] isimli kadını yaratır. Eve Lilith'e fiziksel olarak çok benzemektedir fakat erkeğinin kaburgasından yaratıldığı için adem bir yerde onun yaratıcısı olmuştur. Eve bu yüzden ademin altında yatmayı kabullenebilmektedir.) ile ilgilenmeye sevk etmiştir. Ateş ile karanlık kavramları ters düşmektedir. Ayrıca Lucifer (İncil'de geçen bir isim, düşmüş bir melek. Kimi zaman Satan'ın diğer bir ismi olduğu söylenir.) kelimesi ışık getiren demektir. Lucifer öğreten bir melekti ve o cennette ışıldıyordu. Satan kelimesi ise İbranice muhalif demektir. Satan kavramlara mualif olarak en iyi sonucu elde etmede kullanılırdı. Arapça'da Satan kelimesine karşılık Şeytan kelimesi türetilmiştir. Bir teoriye göre İbranicede'ki Satan kelimesi eski mısır tanrısı Set'le (Set mısır yer altısı tanrısıdır.) ilgilenen manasında Sethian kelimesinden gelmektedir. Arapça'daki Şeytan kelimesi ise eski Babil, Aka tanrısı Şeyt'ten (Sulara hükmettiğine inanılmakta idi.) gelmektedir.

Satanizm'de iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar modern satanizm ve Sol Kol Satanizmi'dir. Modern Satanizm'de şeytan varlığı kabul edilmemektedir. Sol kol satanizm'de ise Satan kişiselleştirilmiş bir varlıktır.

"Satanizm beyaz ışık dini değildir. Sol kol satanizminde kişiselleştirilmis Satan'nın kurallandırdığı ete, günlük yaşama, hazza dayalı bir dindir." : Satanist İncil: Luciferin Kitabı. Anton Layev

Yukarıdaki cümleden de anlaşılabileceği üzere Modern Satanizm kendisinden önce var olmuş olan sol kol Satanizm'in kavramları ile Şeytan inancı olmadan dünyayı izah etme çabasındadır. Satanizmi bu açıdan değerlendirirsek. Teoistler nasıl Tanrı ile direkt bir iletişime girmiyorsa veya atheistler nasıl athe isimli bir tanrı ile ilgilenmiyorsa ve Ventriloquistsler nasıl venturu ile bağları yoksa Satanizm de satan ile direkt bağı bulunmaksızın o kavram ve terminolojileri ortak değerler kabul eder.

"Pek çok Satanist Satan'ın antropolojik kavramlar ile izah edilen, kuyruğu kancalı, boynuzlu olarak kabul etmemektedir. O sadece doğanın karanlıkla ilişkili dengesinden kaynaklı bir kuvvetidir." : Satanist İncil: Luciferin kitabı. Anton Layev.

Satan figürünün boynuzlu olarak resmedilmesinin temel sebebi eski antik tanrıların boynuzlu oluşlarındandır. Bu tanrı figürleri semavi dinlerde daha kötülük ile ilişkilendirdikleri için bu figürler şeytani kabul edilmişlerdir. Şeytanın net şekli özellikle antik Avrupa paganizmi ile oluşturulmuştur.

Tanrı kişilerin deneyimsel ve bilgilerine dayalı olarak oluşturdukları bir inançtır. Semavi dinler dışındaki insanlar monoteist, dualist, pagan, panteist gibi isimler ile kendilerini izah etmektedirler. Satanizm de bu tipten bir kavramdır.

Şeytana yüklenen diğer bir ünvan "Devil" veya "İblis" kavramıdır. İblis tüm semavi dinlerde mutlak kötülüktür. Satanistler Devil kavramı ile Satan kavramının birbirine karıştırılması noktasında hassasiyet gösterir. Satanist'ler kendilerinin kötülüğe atfedilmesinden ve kötülüğe taptıklarının düşünülmesinden hoşnutsuzdur. Evet devil kavramı Satanizm'de kullanılmaktadır fakat burdaki ilişki kesinlikle Semavi dinlerden kaynaklanmaktadır. Satanizm genel anlamda sisteme karşıdır.

"Satanizm karşıtlık ve toplum geleneklerine uymamaktır. Satanizm yüksek yeteneklerin avantaja çevrilmesidir. Bu nedenle yaklaşımımız satanizm olarak adlandırılmaktadır. Çünkü böyle adlandırmak çok eylencelidir." : İblisin Notdefteri. Anton Layev.

Satanizmin'in ismi Satanizm olunca karşı duruş marjinalite daha da artmaktadır.

"Tüm iyilikler kötülüğe atfedilmektedir. Aşk kötü bir kavramdır çünkü cinselliğe dayanır ve cinselik yasaklardan biridir."

"Satan güvesizliktir. Tanrı Adem ile Havva'nın yasak meyvadan yememesini söylemiştir. Allah yaratımının güvensiz çalışmasını istemez. Tüm bu teolojilerde Satan, en zeki yaratıktır ve reddedilmesine rağmen halen durmaktadır. Bu dinlerde Satan insanlığa bilgiyi tüm tabulara karşı aramasını söylemektedir." : Vexen Crabtree.

Bu durumda bizlere sıklıkla neden kendimizi Satanist olarak adlandırdığımız sorulabilir. Mutlak kötülük ile bir işimiz yoksa neden kötülük ile ilişkili bir dini ismimiz var? Esazında bu cevap çok basit. İçinde bulunduğumuz sistem satanizm olarak adlandırılmaktadır. İsmini değiştirmek yersiz bir çaba olur. Bu sistemin adını Satanizm olarak koyanlar biz değildik semavi dinlerdi. Satanizmin yaptığı bu kavram Satanizm değildir diye reddetmemek olmuştur. Yoksa benzer inanç sistemleri kendilerine başka isimler vermektedir. Bunun da sebebi toplumsal baskıdır. Yoksa doğa merkezli olan tanrıyı reddeden kişisel gelişme ve kişi merkezli (otoistik) yaklaşımın içerisindeyiz. Aynı tanımı yapan başka yaklaşımlar da var (wicca, witchcraft vs.) fakat satanistlerin farkı mücadeleci ruhları ile satanist ismini alıp bir duruş sergileyebilmelidir.

Bugun için modern satanistler kendini Church of Satan ile ilişkilendirirken başka yaklaşımları da olabilir. Demonik manada satanist olsa da olmasada bir Satanistin bole bir ünvan kullanmasında sakınca yoktur. Evet pek çok Satanist Church Of Satan'ı bir kitap kulübü olarak görmektedir. Bu da yalan değildir. Günümüzde Satanist'ler farklı yapılanmalar içine de girmektedir. Ama Chuch of Satan Kilise şeytandır vurgusundadır. Bu yapılanmanın Set tapınağı (Temple of Set) olması onu mısıra has yapar, Şeytanın Camii (Mosque of Shaitan) tanımı da İslam için doğuda kullanılabilir.

Hiç yorum yok: